Guruji Asana Download

Click below link for Guruji Asana Download video

         1)Matsyasana

         2)Dwipadchakrasana

         3)Cycling

         4)Cycling

         5)Merudandasana

         6)Jatharpariwartanasana

         7)shalbhasana

         8)Dwipadshalbhasana

         9)Nukasana

         10)Setubandhasana

         11)Bhujangasana-1

          12)Bhujangasana-2

          13)Bhujangasana-3

          14)ArdhaNukasana

          15)Bhujangasana

           16)Halasana

           18)Ardhahalasana

           19)Merudandasana

           20)Merudandasana

           21)Chakrasana

           22)Uttanpadasana