om chanting

                

                  1)Om

                 2)Ashtavakra Gita